Dizajn na računaluKolegij "Otvoreno za goste" sastoji se od četiri pokazne tematske cjeline dizajnirane kako bi korisnicima prikazale rad sa Carpio Web Akademijom. Uključuje uvod u skladišno poslovanje, analizu stavaka troškovnika, rad sa fakturama i upotrebu prijamnog ureda. Svaka cjelina sadrži smanjeni broj video uradaka i fiksne ispite, pružajući korisnicima uvid u strukturu i pristup materijalima te način ispitivanja na Akademiji.

CRMM - Prijemni ured

Pokazna tematska cjelina "Prijamni ured" u sklopu kolegija "Otvoreno za pregled gostima" osvjetljava funkcije i primjenu prijamnog ureda (helpdeska) unutar modula za CRM i Management. Ova cjelina sadrži smanjeni broj video uradaka i fiksne ispite, za razliku od regularnih ispita gdje se pitanja mijenjaju. Polaznici se upoznaju s definicijom i svrhom prijamnog ureda, uvodom u njegove funkcije, prikazom događaja unutar prijamnog ureda, registriranjem dolaznih faktura u urudžbenom zapisniku, stvaranjem novih zapisa u helpdesku i vrstama događaja koji se registriraju u urudžbenom sustavu.


  • Postojeći studenti: Nijedan student nije upisan u ovaj e-kolegij (za sada)
CRMM - Skladišno poslovanje

Pokazna tematska cjelina "Skladišno poslovanje" unutar kolegija "Otvoreno za pregled gostima" pruža uvod u rad sa skladišnim poslovanjem u kontekstu modula za CRM i Management. Ova cjelina sadrži smanjeni broj video uradaka te fiksne ispite za razliku od stvarnih ispita gdje se pitanja mijenjaju. Polaznici se upoznaju s vrstama zapisa u skladišno materijalnom poslovanju, pregledom primki i izdatnica, detaljnim opisom funkcija u ekranu Pregled skladišnih dokumenata, upisom primki i izdatnica, evidencijom alata i sitnog inventara, te upravljanjem skladišnim karticama. Detaljno se istražuju procesi otvaranja novog skladišta, financijske politike vođenja skladišta, određivanje vrste upotrebljenih skladišnih dokumenata i upis početnog stanja skladišta.

  • Postojeći studenti: Nijedan student nije upisan u ovaj e-kolegij (za sada)
Carpio T - Analiza stavaka troškovnika

Pokazna tematska cjelina "Analiza stavaka troškovnika" u okviru kolegija "Otvoreno za pregled gostima" pruža uvid u važnost neograničene dubine u strukturiranju troškovnika i organizaciju modula unutar sustava. Ova cjelina sadrži smanjeni broj video uradaka te fiksne ispite, za razliku od stvarnih ispita gdje se pitanja mijenjaju. Polaznici se upoznaju s uobičajenim redoslijedom rada, od otvaranja troškovnika do detalja troškovničke pozicije/stavke, ispisom troškovnika, te analizom troškovničke pozicije. Detaljno se obrađuju rad s faktorima, različiti načini analize, kreiranje normativa iz analize, te veza elemenata analize s bazom. Također, cjelina pokriva upotrebu AdHoc upita za odabir tehnologije i najčešće greške u organizaciji normativa.

  • Postojeći studenti: Nijedan student nije upisan u ovaj e-kolegij (za sada)
Računovodstvo - Rad sa fakturama

Pokazna tematska cjelina "Rad sa fakturama" u okviru kolegija "Otvoreno za pregled gostima" pruža detaljan pogled na organizaciju i upravljanje fakturama unutar računovodstvenog modula CRMM sustava. Ova cjelina sadrži smanjeni broj video uradaka te fiksne ispite, za razliku od stvarnih ispita gdje se pitanja mijenjaju. Polaznici se upoznaju s organizacijom financijskih analitika unutar računovodstva, vezom financijskih analitika s ostalim dijelom sustava, radom sa knjigom faktura, vrstama transakcija/dokumenata u knjizi računa, upisom nove fakture, određivanjem PDVa, likvidiranjem faktura i vidljivošću fakture u sustavu nakon upisa u knjigu faktura. Također se obrađuje prikaz financijske kartice i zatvaranje faktura iz platnog prometa.

  • Postojeći studenti: Nijedan student nije upisan u ovaj e-kolegij (za sada)